O nas

Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” – Biblioteka Publiczna w Świeszynie powołano 4 marca 2013 roku.

Od czerwca 2013 r. swoją działalność prowadzi w wyremontowanym budynku (na remont pozyskano fundusze w ramach PROW na lata 2007-2013), przystosowanym do swoich działań statutowych.

Od stycznia 2014 roku instytucje centrum kultury i biblioteki zostały połączone w jedną jednostkę o nazwie Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” – Biblioteka Publiczna. 
MCK prowadzi działalność w szeroko pojętej organizacji kultury – od warsztatów, zajęć instruktorskich, kursów komputerowych, działalności bibliotekarskiej, poprzez organizację spotkań autorskich, koncertów, festynów, aż do organizacji dużych imprez plenerowych – festynów, dożynek i koncertów na wolnym powietrzu. 
W roku 2013 instytucja przygotowała i zorganizowała wiele imprez o charakterze gminnym i powiatowym, na których gośćmi byli m.in. Artur Barciś, Jerzy Zelnik, Andrzej Poniedzielski, Mariusz Szczygieł, Katarzyna Żak.
MCK stawia przede wszystkim na zajęcia z dziećmi. W strukturach MCK działają m.in. sekcje: wokalna, taneczna, strzelecka, ceramiczna, teatralna a także odbywają się zajęcia nauki j. angielskiego w dwóch grupach wiekowych. Prowadzimy zajęcia dla dorosłych tj. aerobic.
W 2013 roku pozyskaliśmy wiele środków zewnętrznych, m.in. od sponsorów, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

MCK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, tworzenia i upowszechniania kultury. Głównym celem działalności instytucji jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Świeszyno, integrowanie środowiska i zachęcanie ludzi do współtworzenia i uczestniczenia w szeroko pojętej działalności kulturalnej.

MCK realizuje cele poprzez:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej, narodowej i państwowej,
  • promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • edukację kulturalną oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
  • pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań MCK,
  • stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie,
  • organizowanie konkursów,
  • organizowanie spotkań z ludźmi kultury,
  • popularyzację książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa
  • prowadzenie świetlic wiejskich.
Back to top button